آموزش PHP 7، بخش 5: Null Coalescing

آموزش PHP 7، بخش 5: Null Coalescing

در PHP 7 عملگر جدید (??) null coalescing اضافه شد. این عملگر برای بررسی تهی (NULL) یک متغیر استفاده می شود. و جایگزین روش مرسوم عملگر سه تایی خواهد بود. روش کار به این صورت است که در صورتی که مقدار ارزیابی شده null نباشد آن را برمی گرداند، درغیر اینصورت عملوند دوم را بر می گرداند.

<?php
  // fetch the value of $_GET['user'] and returns 'not passed'
  // if username is not passed
  $username = $_GET['username'] ?? 'not passed';
  print($username);
  print("<br/>");

  // Equivalent code using ternary operator
  $username = isset($_GET['username']) ? $_GET['username'] : 'not passed';
  print($username);
  print("<br/>");
  // Chaining ?? operation
  $username = $_GET['username'] ?? $_POST['username'] ?? 'not passed';
  print($username);
?>

خروجی بشکل زیر خواهد بود.

not passed
not passed
not passed


بومیم