آموزش PHP 7، بخش 4: تعریف نوع داده برگشتی

آموزش PHP 7، بخش 4: تعریف نوع داده برگشتی

در PHP 7، یک قابلیت جدید برای تعریف نوع داده برگشتی معرفی شد که اصطلاحا به آن Return type declaration گفته می شود. این قابلیت برای تعیین نوع داده ای مقداری که یک تابع برمی گرداند است. از نوع داده های زیر می توان استفاده کرد.

 • int
 • float
 • bool
 • string
 • interfaces
 • array
 • callable

مثال - نوع برگشتی معتبر

<?php
  declare(strict_types = 1);
  function returnIntValue(int $value): int {
   return $value;
  }
  print(returnIntValue(5));
?>

پس از اجرای کد فوق خروجی بشکل زیر خواهد بود.

5

مثال - نوع برگشتی نامعتبر

<?php
  declare(strict_types = 1);
  function returnIntValue(int $value): int {
   return $value + 1.0;
  }
  print(returnIntValue(5));
?>

پس از اجرای کد فوق خروجی بشکل زیر خواهد بود.

Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of returnIntValue() must be of the type integer, float returned...


بومیم