آموزش PHP 7، بخش 3: تعریف نوع داده عددی

آموزش PHP 7، بخش 3: تعریف نوع داده عددی

در PHP 7 قابلیت جدید برای تعریف نوع داده عددی معرفی شد که اصطلاحا به آن Scalar type declarations گفته می شود و دو حالت می تواند داشته باشد.

 • coercive: در این حالت زمانی که نوع داده مورد انتظار نباشد، بطور خودکار تبدیل می شود. این حالت پیشفرض است و نیازی به ست کردن ندارد. 
 • strict: در این حالت اگر نوع داده مورد انتظار نباشد، خطایی صادر می شود.

نوع داده های زیر می توانند بعنوان پارامترهای تابع تعیین شود.

 • int
 • float
 • bool
 • string
 • interfaces
 • array
 • callable

مثال حالت Coercive 

<?php
  // Coercive mode
  function sum(int ...$ints) {
   return array_sum($ints);
  }
  print(sum(2, '3', 4.1));
?>

با اجرای کد فوق خروجی بشکل زیر خواهد بود

9

مثال حالت Strict

<?php
  // Strict mode
  declare(strict_types=1);
  function sum(int ...$ints) {
   return array_sum($ints);
  }
  print(sum(2, '3', 4.1));
?>

با اجرای کد فوق خروجی بشکل زیر خواهد بود

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 2 passed to sum() must be of the type integer, string given, ...بومیم