آموزش PHP 7، بخش 2: عملکرد

آموزش PHP 7، بخش 2: عملکرد

تیم توسعه دهنده PHP در Zend با انجام مقایسه عملکرد PHP 7 و PHP 5.6 و HHVM 3.7 در اپلیکیشین های معروف نوشته شده با PHP انجام داده است. نتایج این مقایسه در زیر قابل مشاهده است.

Magento 1.9

نمودار زیر نشان دهنده عملکرد Magento در هنگام اجرای تراکنش ها است.

نمودار نشان دهنده عملکرد Magento در هنگام اجرای تراکنش ها است

Drupal 7

نمودار زیر نشان دهنده عملکرد Drupal در هنگام اجرای تراکنش ها است.

نمودار نشان دهنده عملکرد Drupal در هنگام اجرای تراکنش ها است.

Wordpress 3.6

نمودار زیر نشان دهنده عملکرد Wordpress در هنگام اجرای تراکنش ها است.

نمودار نشان دهنده عملکرد Wordpress در هنگام اجرای تراکنش ها است

مقایسه عملکرد بین PHP 7, Ruby 2.1, Python 2.7.8, Perl 5.18.4

مقایسه عملکرد بین PHP 7, Ruby 2.1, Python 2.7.8, Perl 5.18.4بومیم