دانلود بررسی روش های تعمیر و نگهداری معمول و نوین روسازی راه
قیمت: 7,000 تومان
پرداخت و دانلود

توجه:
- پس از پرداخت، لینک دانلود این فایل در صفحه لینک های دانلود در منوی کاربری نمایش داده خواهد شد.
- لطفا فایل پرداخت شده را تا قبل از انقضای لینک دانلود آن، نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.

دانلود بررسی روش های تعمیر و نگهداری معمول و نوین روسازی راه

تعریف

روسازی راه ساز ه ای است که برروی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریز ی ها، یا کف برش های خاکی و یا سنگی که بطور کلی بستر روسازی نامیده م یشود، قرار می گیرد.
روسازی معمولا متشکل از قشرهای مختلف نظیر زیراساس، اساس و لایه های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنهاست که هر یک تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است.

هدف از روسازی

زمین طبیعی، بستر خاکریزیهای آماده شده راه، کف بر ش های خاکی و یا سنگی، حتی در شرایط کاملا متراکم و خوب دانه بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی ندارد . بارگذاری این گونه خاک ها موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شک لهای دائم بیش از اندازه برای آنها می شود.
روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت، سریع، مطمئن، ایمن و بدون گرد و غبار را در یک سطح هموار فراهم می کند.

انواع روسازی

روسازی ها، از نظر نوع مصا لح مصرفی در قشر رویه، شامل بتن ، آسفالت و یا مختلط (بتن و آسفالت ) می باشد . انواع روسازی ها به سه دسته زیر تقسیم م یشود. این آیین نامه محدود به کاربرد روسازی آسفالتی است.

روسازی سخت یا بتنی (بتن سیمانی)

در این روسازی، رویه راه با بتن ساخته می شود. قشر بتنی، در شرایطی که خاک بستر روسازی از کیفیت مقاومتی مطلوبی برخوردار بوده و ترافیک، سنگین و یا خیلی سنگین نباشد، می تواند روی بستر و در غیر این صورت بر روی لایه های زیراساس یا اساس قرارداده شود.
مقاومت فشاری و کشش ی روسازی بتنی زیاد است و بار ترافیک را، بدون تغییر شکل زیاد صفحه بتنی، در سطح گسترد ه تری به خاک بستر منتقل می سازد. در این نوع روسازی، دال بتنی به مرور تغییر شکل می دهد و در زیر آن تنش کششی ایجاد می شو د. اگر تنش کششی از مقاومت کششی بتن زیادتر باشد، بتن می شکند و ترک می خورد. از این رو اینگونه روساز ی ها بصورت مسلح طرح و اجرا می گردند.
در روسازی های سخت، مقاومت و کیفیت قشر بتنی عامل تعیین کننده توان بارپذیری رویه است و تغییرات مقاومت ی خاک بستر روسازی، نقش کمتری دارد. شکل (1-4 الف ) مقطع عرضی یک نمونه روسازی سخت را نشان می دهد.

روسازی انعطاف پذیر یا آسفالتی

روسازی آسفالتی، مقاومت برشی مناسبی دارد ولی مقاومت کششی آن بسیار کم است . بارهای وارده بر روسازی آسفالتی در سطح نسبتاً کوچک تر و با گستردگی کمتری نسبت به روسازی بتنی به خاک بستر روسازی منتقل م ی شود. در روسازی آسفالتی، معمولاً از سه لایه متمایز زیراساس، اساس و آسفالت استفاده می شود. مقاومت و کیفیت خاک بستر روسازی در پایداری روسازی آسفالتی، نقش تعیین کننده دارد.
روسازی تمام آسفا ل تی نیز یکی از انواع روساز ی های انعطا فپذیر است که در آن فقط از لای ه های آسفالتی که مستقیماً روی بستر روسازی و یا بستر تقویت شده قرار م ی گیرد، استفاده م ی شود. در این نوع روسازی، مصالح زیراساس و یا اساس کاربردی ندارد .روسازی های تمام آسفالت، عمر طولانی دارند و صرفاً برای مناطق مرطوب با یخبندان زیاد می تواند کاربرد داشته باشند.
تیپ عرضی روسازی انعطا فپذیر در حالت معمولی و یا تمام آسفالت در شکلهای (1-4 ب)و (1-4پ) نشان داده شده است.

روسازی مختلط

روساز یهایی که ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف باشد، روساز ی های مختلط نامیده می شود. به عنوان مثال، در روسازی فرودگاه ها که با روسازی سخت و بتنی طرح می شود، دال بتنی را معمولاً بر روی قشری از آسفالت (معمولاً اساس قیری ) قرار می دهند و یا این که رویه های سخت و یا قابل انعطاف موجود در راه ها و فرودگا ه ها را به هنگام بهسازی و تقویت ، برحسب مورد و با توجه به شرایط خاص طرح، به ترتیب با رویه قابل انعطاف و یا سخت، روکش می نمایند. در واقع در روسازی های مختلط و یا ترکیبی، روسازی از لایه های مختلف غیر آسفالتی، آسفالتی و بتنی تشکیل می شود. دو نمونه روسازی مختلط در شکل های(1-4ت) و (1-4ث) نشان داده شده است.

فهرست

 • پیشگفتار
 • تقدیر و تشکر
 • مقدمه
 • فصل اول : کلیات
  • 1-1 تعریف
  • هدف از روسازی 
  • انواع روسازی
  • عوامل موثر در طرح روسازی
 • فصل دوم : نگهداری نواحی کناره راه و زهکشی
  • نواحی کنار راه
  • خرابی ها
  • شانه راه
  • زهکشی
 • فصل سوم : راه های شوسه
  • شیب بندی
  • هموار کردن
 • فصل چهارم : تعمیر و نگهداری راه های دارای رویه آسفالتی
  • خرابی ها
  • روش های نگهداری
 • فصل پنجم : نگهداری سازه ها و ادوات کنترل ترافیک
  • پل ها
  • ادوات کنترل
 • فصل ششم : خرابی های روسازی آسفالتی
  • عوامل موثر در ایجاد خرابی های روسازی آسفالتی
  • انواع خرابی های روسازی آسفالتی
 • فصل هفتم : روش های نوین تعمیر ترک های روسازی آسفالتی
  • مقدمه
  • اهداف آب بندی و پر کردن ترک ها
  • پروسه آب بندی ترک ها
  • حالات قرارگیر مصالح درز گیر در ترک ها
  • مشکلات پروسه مکانیزه درز گیری ترک ها
  • طرز کار میدانی دستگاه مکانیزه تعمیر ترک
  • نتیجه گیریویژگیها:

فایل ها
فرمت فایل دانلودی zip
حجم فایل 29.95MB
مشخصات
تعداد صفحه 122
زبان فارسی
فرمت فایل DOCX